تاريخ روز

شنبه 1396/4/3 - 32 : 17
  • نماز جمعه شهرستان بوانات 96/04/02

  • راهپیمایی روز قدس شهرستان بوانات

  • برگزاری جلسه ستاد هماهنگ کننده مراسم راهپیمایی روز قدس

  • برگزاری جلسه ستاد هماهنگ کننده مراسم راهپیمایی روز قدس

کریم مهری
کریم مهری
مسئول ستاد

منصور کاظمی
منصور کاظمی
مسئول امور جوانان
حسن ایزدی
حسن ایزدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مجید شبان
مجید شبان
معاونت فرهنگی و تیلبغی
امیر حسین یزدی
امیر حسین یزدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مرضیه مودت
مرضیه مودت
معاونت خواهران
محمد حسامپور
محمد حسامپور
معاونت اداری و پشتیبانی