تاريخ روز

يکشنبه 1395/12/8 - 23 : 2
  • جلسه معاونت سیاسی اجتماعی ستاد نماز جمعه بوانات

  • نماز جمعه شهرستان بوانات 95/11/29

  • حضور مسئول ستاد در بین خواهران بسیجی

  • نشست جوانان پایگاه رجایی با مسئول ستاد

کریم مهری
کریم مهری
مسئول ستاد

منصور کاظمی
منصور کاظمی
مسئول امور جوانان
حسن ایزدی
حسن ایزدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مجید شبان
مجید شبان
معاونت فرهنگی و تیلبغی
امیر حسین یزدی
امیر حسین یزدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مرضیه مودت
مرضیه مودت
معاونت خواهران
محمد حسامپور
محمد حسامپور
معاونت اداری و پشتیبانی