تاريخ روز

جمعه 1396/1/4 - 25 : 4
  • تبریک سال نو

  • نماز جمعه

  • نماز جمعه با حال و هوای جشن عاطفه ها

  • نماز جمعه بنارویه

سیدعبدالعلی نجفی
سیدعبدالعلی نجفی
مسئول ستاد

توران ابراهيمي
توران ابراهيمي
معاونت خواهران
مجيد عابدي
مجيد عابدي
معاونت فرهنگی و تیلبغی