تاريخ روز

شنبه 1395/12/7 - 39 : 21
  • نماز جمعه بنارویه

  • راهپیمایی 22 بهمن

  • 22 بهمن

  • 22 بهمن

سیدعبدالعلی نجفی
سیدعبدالعلی نجفی
مسئول ستاد

توران ابراهيمي
توران ابراهيمي
معاونت خواهران
مجيد عابدي
مجيد عابدي
معاونت فرهنگی و تیلبغی