تاريخ روز

شنبه 1396/2/9 - 23 : 12
  • نمازجمعه بنارویه

  • نماز جمعه بنارویه

  • هفته سلامت

  • همایش مبارزه با خطرات ماهواره

سیدعبدالعلی نجفی
سیدعبدالعلی نجفی
مسئول ستاد

حسين شمس
حسين شمس
معاونت سیاسی - اجتماعی
روح اله هاشمی
روح اله هاشمی
مسئول امور جوانان
توران ابراهيمي
توران ابراهيمي
معاونت خواهران
مجيد عابدي
مجيد عابدي
معاونت فرهنگی و تیلبغی
حسین شریفی
حسین شریفی
معاونت اداری و پشتیبانی