تاريخ روز

جمعه 1396/1/4 - 44 : 4
  • آغاز سال 1396وعیدنوروز برهمگان مبارکباد

  • دیدارهای پایانی سال امام جمعه بام وصفی آبادبامسئولین محترم محلی:

  • دیدارهای پایانی سال امام جمعه بام وصفی آباد،با استاندار محترم خراسان شمالی:

  • دیدار امام جمعه بام وصفی آبادبامدیرکل محترم دادگستری خراسان شمالی

اسماعیل ارغیانی
اسماعیل ارغیانی
مسئول ستاد

محمد رحیم زاده
محمد رحیم زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی
غلامعلی حسنی
غلامعلی حسنی
معاونت فرهنگی و تیلبغی