تاريخ روز

شنبه 1396/2/9 - 13 : 12
  • سخنرانی امام جمعه بام وصفی آباددرجمع معتکفین بخش

  • سخنرانی امام جمعه بام وصفی آباددرجمع معتکفین بخش

  • سخنرانی امام جمعه بام وصفی آباددرجلسه شورای آموزش وپرورش

  • سخنرانی امام جمعه بام وصفی آباددرجمع بسیجیان رزمایش الی بیت المقدس

اسماعیل ارغیانی
اسماعیل ارغیانی
مسئول ستاد

محمد رحیم زاده
محمد رحیم زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی
غلامعلی حسنی
غلامعلی حسنی
معاونت فرهنگی و تیلبغی