تاريخ روز

يکشنبه 1395/12/8 - 21 : 2
  • نماز جمعه بخش جره وبالاده 22/11/95

  • نماز جمعه بخش جره وبالاده 15/11/95

  • دوازدهم بهمن ماه سالروزبازگشت تاریخی امام خمینی به کشور ایران نماز جمعه بخش جره وبالاده هشتم بهمن ماه نود پنج

  • دیدار استاندار ازسد نرکسی 30-10-95

محمد حسین دهقان
محمد حسین دهقان
مسئول ستاد