تاريخ روز

جمعه 1396/1/4 - 37 : 4
  • نماز جمعه بخش جره وبالاده 6/12/95

  • نماز جمعه بخش جره وبالاده 22/11/95

  • نماز جمعه بخش جره وبالاده 15/11/95

  • دوازدهم بهمن ماه سالروزبازگشت تاریخی امام خمینی به کشور ایران نماز جمعه بخش جره وبالاده هشتم بهمن ماه نود پنج

محمد حسین دهقان
محمد حسین دهقان
مسئول ستاد