تاريخ روز

يکشنبه 1398/9/24 - 39 : 5
  • گزیده خطبه های نماز جمعه ۲۲-۰۹-۹۸ آیسک

  • برگزاری جلسه مشترک ستادهای نماز جمعه شهرستان فردوس و آیسک در۲۰-۰۹-۹۸

  • گزیده خطبه های نماز جمعه ۱۵-۰۹-۹۸ آیسک

  • گزیده خطبه های نماز جمعه ۱۵-۰۹-۹۸ آیسک

حسین خیاط
حسین خیاط
مسئول ستاد

جواد بنی اسدی
جواد بنی اسدی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسین عرب
حسین عرب
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مهدی عرب
مهدی عرب
معاونت فرهنگی و تبلیغی
اکرم سادات برومند
اکرم سادات برومند
معاونت خواهران
مرتضی حسن پور
مرتضی حسن پور
مسئول امور جوانان
حسین روحی
حسین روحی
معاونت سیاسی - اجتماعی