تاريخ روز

جمعه 1398/4/28 - 19 : 6
  • گزیده خطبه های نماز جمعه ۱۴-۰۴-۹۸ آیسک

  • گزیده خطبه های نماز جمعه ۰۷-۰۴-۹۸آیسک

  • متن کامل خطبه های نماز جمعه ۳۱-۰۳-۹۸ آیسک

  • گزیده خطبه های نماز جمعه ۲۴-۰۳-۹۸آیسک

حسین خیاط
حسین خیاط
مسئول ستاد

جواد بنی اسدی
جواد بنی اسدی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسین عرب
حسین عرب
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مهدی عرب
مهدی عرب
معاونت فرهنگی و تبلیغی
اکرم سادات برومند
اکرم سادات برومند
معاونت خواهران
مرتضی حسن پور
مرتضی حسن پور
مسئول امور جوانان
حسین روحی
حسین روحی
معاونت سیاسی - اجتماعی