تاريخ روز

سه شنبه 1396/9/21 - 30 : 1
  • قرارگاه فرهنگی خواهران شهرستان اشتیان

  • قرارگاه فرهنگی شورای جوانان شهرستان آشتیان

  • درس اخلاق مدیران شهرستان آشتیان

  • تجمع ضد صهیونیستی پس از نماز جمعه‌ آشتیان

حسن ملکاء آشتیانی
حسن ملکاء آشتیانی
مسئول ستاد

حسین جمالی آشتیانی
حسین جمالی آشتیانی
معاونت اداری و پشتیبانی
احمد مسعودی
احمد مسعودی
معاونت سیاسی - اجتماعی
جعفر عربی آشتیانی
جعفر عربی آشتیانی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
احمد سلیمانی آشتیانی
احمد سلیمانی آشتیانی
مسئول امور جوانان