تاريخ روز

سه شنبه 1396/12/1 - 39 : 0
  • نماز جمعه 27 بهمن شهرستان آشتیان

  • راهپیمایی 22 بهمن شهرستان آشتیان

  • قرارگاه فرهنگی خواهران شهرستان اشتیان

  • نماز جمعه 20 بهمن شهرستان آشتیان

حسن ملکاء آشتیانی
حسن ملکاء آشتیانی
مسئول ستاد

حسین جمالی آشتیانی
حسین جمالی آشتیانی
معاونت اداری و پشتیبانی
احمد مسعودی
احمد مسعودی
معاونت سیاسی - اجتماعی
جعفر عربی آشتیانی
جعفر عربی آشتیانی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
احمد سلیمانی آشتیانی
احمد سلیمانی آشتیانی
مسئول امور جوانان