تاريخ روز

شنبه 1396/9/4 - 56 : 2
  • جلسه شورا فرهنگی شهر

  • دیدارشهردارواعضای شورای اسلامی باامام جمعه

  • راهپیمایی 13 آبان

  • دیداربا خانواده های شهداء

محمد سامانی
محمد سامانی
مسئول ستاد