تاريخ روز

شنبه 1395/11/2 - 5 : 21
  • نمازجمعه اردستان در یکم بهمن ماه درمسجدموسی بن جعفر(ع)

  • نمازجمعه اردستان در یکم بهمن ماه درمسجدموسی بن جعفر(ع)

  • نمازجمعه اردستان در یکم بهمن ماه درمسجدموسی بن جعفر(ع)

  • امام جمعه اردستان جنایات عربستان دریمن را محکوم کرد

رضا شفيعي اردستاني
رضا شفيعي اردستاني
مسئول ستاد