تاريخ روز

يکشنبه 1398/9/24 - 56 : 3
  • قرائت اذان در نماز جمعه زرند

  • سخنرانی مسئول هیئت نظارت بر انتخابات در نماز جمعه زرند

  • میزخدمت در حاشیه نماز جمعه بیست ودوم آذرماه98

  • آماده سازی مسجد جامع واداره امور نماز جمعه توسط اساتید حوزه ودانشگاههای شهرستان زرند

رضا ایزدی خالق آبادی
رضا ایزدی خالق آبادی
مسئول ستاد

حمید نورالدینی
حمید نورالدینی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسن عرب زاده
حسن عرب زاده
مسئول امور جوانان
حمید کار بخش
حمید کار بخش
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
فاطمه میرزایی
فاطمه میرزایی
معاونت خواهران
صادق احمدی
صادق احمدی
معاونت سیاسی - اجتماعی
سید مرتضی صمدانی
سید مرتضی صمدانی
معاونت فرهنگی و تبلیغی