تاريخ روز

چهارشنبه 1397/2/5 - 50 : 23
  • امام جمعه موقت وحدتیه: ادعای حمله نظامی علیه سوریه حاکی از انفعال آمریکا است

  • امام جمعه وحدتیه: در شکل گیری شخصیت، نقش دوستان نقش پررنگی است

  • امام جمعه وحدتیه: توانایی تولید کنندگان داخلی به حمایت مصرف کننده بستگی دارد

  • امام جمعه وحدتیه: جلسات غنا خشکاندن غیرت دینی مردم است

عبدالرضا بابا احمدی
عبدالرضا بابا احمدی
مسئول ستاد

محمد صداقت
محمد صداقت
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
جعفر امیری زاده
جعفر امیری زاده
معاونت اداری و پشتیبانی
کرامت اله کشاورزی
کرامت اله کشاورزی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
حسین کهن مو
حسین کهن مو
معاونت سیاسی - اجتماعی
حکیمه معرفت
حکیمه معرفت
معاونت خواهران