تاريخ روز

شنبه 1397/2/1 - 36 : 9

سید اشرف حسینی نیا
سید اشرف حسینی نیا
مسئول ستاد

مهدی روحانی
مهدی روحانی
مسئول امور جوانان
زهرا رنجی صوفیانی
زهرا رنجی صوفیانی
معاونت خواهران
رسول ارشدی
رسول ارشدی
معاونت اداری و پشتیبانی
رسول نگاری
رسول نگاری
معاونت سیاسی - اجتماعی
حسین پورقاسمی
حسین پورقاسمی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
عباسعلی مهمانخواه
عباسعلی مهمانخواه
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی