تاريخ روز

سه شنبه 1396/5/3 - 0 : 4
  • ورود به مسیر غربی شدن با پذیرش سند 2030

  • وجود رهبری هوشمند جلوی سند مرموز 2030 را گرفت

  • مشكل اشتغال و ازدواج جوانان باید حل شود

  • معلمان نمونه با امام جمعه صوفیان دیدار نمودند.

سید اشرف حسینی نیا
سید اشرف حسینی نیا
مسئول ستاد

مهدی روحانی
مهدی روحانی
معاونت فرهنگی و تیلبغی