تاريخ روز

جمعه 1396/3/5 - 49 : 18
  • وجود رهبری هوشمند جلوی سند مرموز 2030 را گرفت

  • مشكل اشتغال و ازدواج جوانان باید حل شود

  • معلمان نمونه با امام جمعه صوفیان دیدار نمودند.

  • امزدها به مردم قول بدهند، نگاهشان به ملت است نه بيرون

مهدی روحانی
مهدی روحانی
معاونت فرهنگی و تیلبغی