تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/2 - 32 : 12
  • خطبه های نمازجمعه 1395/11/15

  • معرفی کتاب

  • خطبه های نماز جمعه شبستر مورخه 95/10/24

  • معرفی کتاب شوکران درنماز جمعه 17دی 1395

حمید عباسزاده
حمید عباسزاده
مسئول ستاد

حافظ رهبرجمالدوست
حافظ رهبرجمالدوست
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
جمیله دهقان دیزجی
جمیله دهقان دیزجی
معاونت خواهران
میرجلال موسوی نیا
میرجلال موسوی نیا
معاونت فرهنگی و تیلبغی
امیرمصباحی شبستری
امیرمصباحی شبستری
معاونت اداری و پشتیبانی
هادی زندیه
هادی زندیه
معاونت سیاسی - اجتماعی
حجت حداد
حجت حداد
مسئول امور جوانان