تاريخ روز

جمعه 1396/6/31 - 48 : 21
  • دهه مبارک فجر

  • دهه مبارک فجر

  • دهه مبارک فجر

  • حضور امام جمعه در دبستان شهداء

محمد گلپایگانی
محمد گلپایگانی
مسئول ستاد

علی رضایی
علی رضایی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مریم قاسمی
مریم قاسمی
معاونت خواهران
مجید قاسمی
مجید قاسمی
معاونت فرهنگی و تیلبغی