تاريخ روز

سه شنبه 1396/3/9 - 50 : 6
  • انتخابات لیله القدر این نظام است

  • علت خواری و زبونی دشمن، حضور مردم است نه مسوولین

  • استراتژی دشمن ایجاد شکاف بین مردم و دو قطبی کردن جامعه است

  • با انتخاب صحیح خود کشور را بیمه کنید