تاريخ روز

چهارشنبه 1398/2/4 - 12 : 22
  • سخنرانی بخشدار محترم درجلسه شورای فرهنگ عمومی

  • سخنرانی بخشدار محترم درجلسه شورای فرهنگ عمومی

  • سخنرانی امام جمعه محترم درجلسه شورای فرهنگ عمومی

  • برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی سال جدیددرمحل دفترامام جمعه

اکبر نیکبخت
اکبر نیکبخت
مسئول ستاد

سیدمحمد افضلی
سیدمحمد افضلی
معاونت اداری و پشتیبانی
بی بی محبوبه حسینی
بی بی محبوبه حسینی
معاونت خواهران
مرتضی جعفری راینی
مرتضی جعفری راینی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
بهروز پور جعفری
بهروز پور جعفری
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محمد جعفری راینی
محمد جعفری راینی
معاونت سیاسی - اجتماعی
ناصر شهریارزاده محمدرضاخانی
ناصر شهریارزاده محمدرضاخانی
مسئول امور جوانان