تاريخ روز

پنج شنبه 1398/3/30 - 21 : 15
  • مداحی مداح اهل بیت درروزنهم ماه مبارک رمضان درمسجدجامع

  • مداحی مداح اهل بیت درروزهشتم ماه مبارک رمضان درمسجدجامع

  • مداحی مداح اهل بیت درروزهفتم ماه مبارک رمضان درمسجدجامع

  • مداحی مداح اهل بیت درروزششم ماه مبارک رمضان درمسجدجامع

اکبر نیکبخت
اکبر نیکبخت
مسئول ستاد

سیدمحمد افضلی
سیدمحمد افضلی
معاونت اداری و پشتیبانی
بی بی محبوبه حسینی
بی بی محبوبه حسینی
معاونت خواهران
مرتضی جعفری راینی
مرتضی جعفری راینی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
بهروز پور جعفری
بهروز پور جعفری
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محمد جعفری راینی
محمد جعفری راینی
معاونت سیاسی - اجتماعی
ناصر شهریارزاده محمدرضاخانی
ناصر شهریارزاده محمدرضاخانی
مسئول امور جوانان