تاريخ روز

سه شنبه 1396/8/30 - 53 : 3
  • روضه خوانی و مداحی

  • امام جمعه مهربان:

  • تظاهرات ضداستکباری 13 آبان در شهر مهربان

  • اقشارمختلف مردم منطقه مهربان

رضا استادزاده
رضا استادزاده
مسئول ستاد

علی اشرف مهربانی
علی اشرف مهربانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد حمیدی
محمد حمیدی
معاونت اداری و پشتیبانی
محمدعلی الطافی
محمدعلی الطافی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
عیسی علی پور
عیسی علی پور
معاونت سیاسی - اجتماعی
رقیه جاهد
رقیه جاهد
معاونت خواهران