تاريخ روز

جمعه 1396/3/5 - 54 : 18
  • امام جمعه کاکی در ساعات اولیه اخذ رای رای خود را به صندوق انداخت

  • سخنرانی امام جمعه بخش کاکی درجلسه روشنگری بسیجیان پیرامون انتعخابات

  • سخنرانی امام جمعه بخش کاکی در مسجد امام مهدی شهر کاکی

  • سخنرانی امام جمعه بخش کاکی در مسجد روستای شیخیان

حسین اسکندری تنها
حسین اسکندری تنها
مسئول ستاد