تاريخ روز

جمعه 1400/9/12 - 33 : 5
  • دیدار دانش آموزان با امام جمعه محترم

  • تجلیل از نخبگان بسیج دانش آموزی شهرستان

  • تجلیل از نخبگان بسیج دانش آموزی شهرستان

  • تجلیل از نخبگان بسیج دانش آموزی شهرستان

حقیقت الله قمری یاوند
حقیقت الله قمری یاوند
مسئول ستاد

علی سلطانی ولا
علی سلطانی ولا
معاونت اداری و پشتیبانی
مهدی سعادتمند
مهدی سعادتمند
مسئول امور جوانان
سید مرتضی موسوی
سید مرتضی موسوی
معاونت سیاسی - اجتماعی
عشرت الملوک زارعی
عشرت الملوک زارعی
معاونت خواهران
غفار حاجی ئی
غفار حاجی ئی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
جواد همتی
جواد همتی
معاونت فرهنگی و تبلیغی