تاريخ روز

يکشنبه 1396/11/29 - 28 : 13
  • خدمات رایگان پزشکی توسط معاونت بهداری فرماندهی هنگ مرزی جلفا

  • جلسه امر به معروف و نهی از منکر

علی سهیلی
علی سهیلی
مسئول ستاد

حمید علیزاده
حمید علیزاده
معاونت فرهنگی و تیلبغی
کاظم طاهری
کاظم طاهری
معاونت اداری و پشتیبانی
مهدی سائدی
مهدی سائدی
مسئول امور جوانان
فاطمه نوری
فاطمه نوری
معاونت خواهران
علی ابدالی
علی ابدالی
معاونت سیاسی - اجتماعی