تاريخ روز

سه شنبه 1397/8/29 - 15 : 3
  • یاد واره شهدا

  • جلسه هم اندیشی

  • همایش تقدیر از واقفان در هفته وقف

  • رویت ماه قمری

حسن نوروزی
حسن نوروزی
مسئول ستاد

رضا نورانی
رضا نورانی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
نیکوداوری
نیکوداوری
معاونت خواهران
محمد مرتضی نیا
محمد مرتضی نیا
معاونت اداری و پشتیبانی
ابراهیم یزدانپور
ابراهیم یزدانپور
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی