تاريخ روز

جمعه 1395/12/6 - 38 : 2
  • ادامه مبحث عهد نامه مالک اشتر (نامه 53 نهج البلاغه )

  • سنت امهال گنهکارای و نص ت یاری کنندگای دین خدا

  • ادامه مبحث عهد نامه مالک اشتر (نامه 53 نهج البلاغه )

  • ادامه مبحث عهد نامه مالک اشتر (نامه 53 نهج البلاغه )

حیدر پاکباز
حیدر پاکباز
معاونت سیاسی - اجتماعی
کبری معتصمی
کبری معتصمی
معاونت خواهران
احمد علی نژاد
احمد علی نژاد
معاونت فرهنگی و تیلبغی
مهدی احمدی
مهدی احمدی
مسئول امور جوانان