تاريخ روز

سه شنبه 1396/1/8 - 53 : 10
  • ادامه مبحث عهد نامه مالک اشتر (نامه 53 نهج البلاغه ) 95/12/20

  • خطبه امام جمعه 95/12/13

  • بزرگداشت شهدا و رونمایی از نرم افزار

  • ادامه مبحث عهد نامه مالک اشتر (نامه 53 نهج البلاغه )

حیدر پاکباز
حیدر پاکباز
معاونت سیاسی - اجتماعی
کبری معتصمی
کبری معتصمی
معاونت خواهران
احمد علی نژاد
احمد علی نژاد
معاونت فرهنگی و تیلبغی
مهدی احمدی
مهدی احمدی
مسئول امور جوانان