تاريخ روز

شنبه 1397/2/1 - 33 : 9
  • برگزاری نماز جماعت در مدرسه شهید عدالت

  • تقدیر از پرسنل محترم مرکز بهداشت شهر دالکی

  • تقدیر از پرسنل مرکز بهداشت شهر دالکی

  • حضور در مدرسه لستثنایی بهار

علی محمدنژاد
علی محمدنژاد
مسئول ستاد

حیدر پاکباز
حیدر پاکباز
معاونت سیاسی - اجتماعی
کبری معتصمی
کبری معتصمی
معاونت خواهران
احمد علی نژاد
احمد علی نژاد
معاونت فرهنگی و تیلبغی
مهدی احمدی
مهدی احمدی
مسئول امور جوانان