محدوديت زماني
آخرين مطالب
هفته گذشته
ماه گذشته
سال گذشته
از تاريخ
birthDate

لغايت تاريخ
birthDate

نتيجه نمايش 1 - 20 از 128.
از 7
شناسه محتوا عنوان ساختار تاريخ ویرایش content-pic org-name
شناسه: 11377126 فایل صوتی خطبه نماز جمعه 15-10-96 چندرسانه ای 1396/10/19 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 11376995 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 15-10-96 چندرسانه ای 1396/10/16 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 11376973 فایل صوتی خطبه نماز جمعه 8-10-96 چندرسانه ای 1396/10/16 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 11376853 فایل صوتی خطبه نماز جمعه 1-10-96 چندرسانه ای 1396/10/16 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 11376697 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 8-10-96 چندرسانه ای 1396/10/16 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 11376599 فایل صوتی خطبه نماز جمعه 1-10-96 چندرسانه ای 1396/10/16 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 11376332 فایل صوتی خطبه نماز جمعه 24-09-96 چندرسانه ای 1396/10/16 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 11376146 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 24-09-96 چندرسانه ای 1396/10/16 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 10846186 فایل صوتی خطبه نماز جمعه 17-09-96 چندرسانه ای 1396/9/18 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 10845480 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 17-09-96 چندرسانه ای 1396/9/18 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 10438617 فایل صوتی خطبه نماز جمعه 26-08-96 چندرسانه ای 1396/8/27 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 10438453 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 26-08-96 چندرسانه ای 1396/8/27 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 10359982 فایل صوتی خطبه نماز جمعه 19-08-96 چندرسانه ای 1396/8/23 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 10359815 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 19-08-96 چندرسانه ای 1396/8/27 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 10187292 فایل صوتی خطبه نماز جمعه 12-08-96 چندرسانه ای 1396/8/13 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 10187139 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 12-08-96 چندرسانه ای 1396/8/13 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 10123949 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 28-07-96 چندرسانه ای 1396/8/9 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 10123912 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه(سخنران دوم) 21-07-96 چندرسانه ای 1396/8/9 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 10123849 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه(سخنران اول)ذ 21-07-96 چندرسانه ای 1396/8/9 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 10068671 فایل صوتی نماز جمعه 28-07-96 چندرسانه ای 1396/8/6 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
نتيجه نمايش 1 - 20 از 128.
از 7

Sabz Map