محدوديت زماني
آخرين مطالب
هفته گذشته
ماه گذشته
سال گذشته
از تاريخ
birthDate

لغايت تاريخ
birthDate

نتيجه نمايش 1 - 20 از 143.
از 8
شناسه محتوا عنوان ساختار تاريخ ویرایش content-pic org-name
شناسه: 12922812 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 25-12-96 چندرسانه ای 1397/1/9 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 12922777 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 18-12-96 چندرسانه ای 1397/1/9 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 12922747 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 11-12-96 چندرسانه ای 1397/1/9 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 12922624 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 04-12-96 چندرسانه ای 1397/1/9 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 12922493 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 27-11-96 چندرسانه ای 1397/1/9 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 12912380 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 202-11-96 چندرسانه ای 1397/1/8 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 12100522 فایل صوتی خطبه نماز جمعه 20-11-96 چندرسانه ای 1396/11/21 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 12100399 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 20-11-96 چندرسانه ای 1396/11/21 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 12100208 فایل صوتی خطبه نماز جمعه 13-11-96 چندرسانه ای 1396/11/21 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 12100036 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 13-11-96 چندرسانه ای 1396/11/21 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 12099687 فایل صوتی خطبه نماز جمعه 06-11-96 چندرسانه ای 1396/11/21 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 12098659 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 06-11-96 چندرسانه ای 1396/11/21 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 12036588 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 29-10-96 چندرسانه ای 1396/11/21 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 12036325 فایل صوتی خطبه نماز جمعه 22-10-96 چندرسانه ای 1396/11/21 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 12033450 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 22-10-96 چندرسانه ای 1396/11/21 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 11377126 فایل صوتی خطبه نماز جمعه 15-10-96 چندرسانه ای 1396/10/19 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 11376995 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 15-10-96 چندرسانه ای 1396/10/16 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 11376973 فایل صوتی خطبه نماز جمعه 8-10-96 چندرسانه ای 1396/10/16 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 11376853 فایل صوتی خطبه نماز جمعه 1-10-96 چندرسانه ای 1396/10/16 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 11376697 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 8-10-96 چندرسانه ای 1396/10/16 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
نتيجه نمايش 1 - 20 از 143.
از 8

Sabz Map