محدوديت زماني
آخرين مطالب
هفته گذشته
ماه گذشته
سال گذشته
از تاريخ
birthDate

لغايت تاريخ
birthDate

نتيجه نمايش 1 - 20 از 118.
از 6
شناسه محتوا عنوان ساختار تاريخ ویرایش content-pic org-name
شناسه: 10438617 فایل صوتی خطبه نماز جمعه 26-08-96 چندرسانه ای 1396/8/27 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 10438453 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 26-08-96 چندرسانه ای 1396/8/27 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 10359982 فایل صوتی خطبه نماز جمعه 19-08-96 چندرسانه ای 1396/8/23 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 10359815 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 19-08-96 چندرسانه ای 1396/8/27 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 10187292 فایل صوتی خطبه نماز جمعه 12-08-96 چندرسانه ای 1396/8/13 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 10187139 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 12-08-96 چندرسانه ای 1396/8/13 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 10123949 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 28-07-96 چندرسانه ای 1396/8/9 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 10123912 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه(سخنران دوم) 21-07-96 چندرسانه ای 1396/8/9 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 10123849 فایل صوتی سخنران پیش از خطبه نماز جمعه(سخنران اول)ذ 21-07-96 چندرسانه ای 1396/8/9 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 10068671 فایل صوتی نماز جمعه 28-07-96 چندرسانه ای 1396/8/6 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 10068524 فایل صوتی نماز جمعه 21-07-96 چندرسانه ای 1396/8/6 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 9328706 فایل صوتی نماز جمعه 03-06-96 چندرسانه ای 1396/6/28 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 8576599 فایل صوتی نماز جمعه 13-05-96 چندرسانه ای 1396/5/15 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 8576320 فایل صوتی نماز جمعه 06-05-96 چندرسانه ای 1396/5/15 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 8208563 فایل صوتی نماز جمعه 30-04-96 چندرسانه ای 1396/4/31 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 8159907 فایل صوتی نماز جمعه 23-04-96 چندرسانه ای 1396/4/27 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 8012598 فایل صوتی نماز جمعه 16-04-96 چندرسانه ای 1396/4/17 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 7985198 فایل صوتی نماز جمعه 09-04-96 چندرسانه ای 1396/4/15 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 7985176 فایل صوتی نماز جمعه 02-04-96 چندرسانه ای 1396/4/15 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
شناسه: 7985154 فایل صوتی نماز جمعه 25-03-96 چندرسانه ای 1396/4/15 همدان - ستاد نماز جمعه همدان
نتيجه نمايش 1 - 20 از 118.
از 6

Sabz Map